SZ.M.SZ. 2019.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM ITT:

mtve-szsz-2019.doc

 

Magyar Tenger Vízisport Egyesület

Szervezeti és működési szabályzata

 

2019. május

 

 Bevezetés

 

Jelen szervezeti és működési szabályzat a Magyar Tenger Vízisport Egyesület alapszabályára épülve készült. Minden az alapszabályban, és a jelen SZMSZ-ben, valamint az egyéb dokumentumokban szerepelő pont betartása, minden tisztségviselő és tag számára kötelező.

Az egyesület a tagok folyamatos tájékoztatása érdekében honlapot üzemeltet.

Az SZMSZ-t a tagok elektronikus formában kapják meg.

 

Az egyesület szervezeti felépítését az 1.sz. melléklet tartalmazza.

 

Az egyesület adatai

 

Az egyesület neve: Magyar Tenger Vízisport Egyesület

Székhelye:  8649 Balatonberény Kossuth tér 1.

Képviseletre jogosult neve: Dér Ferenc elnök

Honlap címe: www.portbereny.hu

 

  1. 1.     Tagfelvétel

 

Tag, felvételét a 2.sz. mellékletben található nyomtatvány kitöltésével és az alapszabályban leírt feltételek betartásával  kérheti. A felvétel akkor tekinthető érvényesnek, ha a tagjelölt az összes fizetési kötelezettségének eleget tett.

Az elnökség a felvételi kérelmeket beérkezés sorrendjében sorszámozza. Felvétel menetét az alapszabály határozza meg.

 A felszabaduló, vagy üres helyek sorszám szerint a vízi jármű fajtájának megfelelő sorrendben kerülnek betöltésre.

A várólista sorrendjét a hirdető táblán a kikötőmesternek napra készen kell vezetni.

 

  1. 2.     A kikötő használata

 

A kikötő 156 sorszámozott hellyel rendelkezik.

 

2.1. Tartós (tagi) bérleti helyek

 

A kikötőhelyeket a (vendéghelyek kivételével) a tagok csak érvényes bérleti szerződés birtokában használhatják. A bérleti szerződés akkor érvényes, ha a tag teljes körűen teljesíti az egyéb feltételeket, melyeket a bérleti szerződés is tartalmaz: a díjszabásban meghatározott díjak határidőre történő megfizetése, az adott évre szóló matrica és tulajdonosi tábla elhelyezése a vízi járművön.  A vízi járművek vízre tételének időpontját a kikötőmester felé előzetesen be kell jelenteni. Vizi járművet csak érvényes bérleti szerződés birtokában szabad vízre tenni.

Minden tag csak az érvényesítési matricán szerepelő sorszám szerinti helyet használhatja kivéve, ha az eredeti helyét ideiglenesen az egyesületnek átadja, és cserébe ideiglenesen más hely használatát engedélyezi az elnökség.

A kikötőhelyek sorszám szerinti listáját a bérlők nevével, a hirdető táblán ki kell függeszteni. A listán szerepeltetni kell az ideiglenes cseréket is.

 Kifüggesztésért felelős a kikötőmester.

 


2.2. Vendéghelyek

 

Az állandó vendéghelyeket, ill. az időszakosan felszabaduló kikötőhelyeket a kikötőmesternél alkalmanként jelentkező kérelmezők számára a kikötőmester jelöli ki. A vizretételi engedélyt a kikötömester akkor adja meg, ha a kérelmező a dijszabás szerinti dijakat megfizette ill a „V” jelü matricát a kikötőmester átadta és az a vízi járműre jól látható módon elhelyezésre került.

 

Érvényes bérleti szerződéssel nem rendelkező, vagy az abban szerepelő feltételeket nem teljesítő illetve a vendéghelyeket illegálisan igénybevevő vízi járművet a kikötőmester jogosult a tulajdonos költségére a kikötőhelyről eltávolítani.

 

Felelős: Gazdasági vezető, Kikötőmester.

 

 

2.3. Általános rendelkezések

 

 Az aktuális díjszabást a közgyűlés hagyja jóvá, melyet a 3. sz. melléklet tartalmaz.

Az éves díjak befizetésének végső határideje tárgyév április 30. Utána az alapszabály szerint kell a taggal szemben eljárni.

 

Csónak helyre csak csónak, vitorlás helyre csak vitorlás vagy akkumulátoros motorcsónak köthető ki.

A kikötőben 2.75 méternél szélesebb vízi jármű általában nem tartható.

 

A vízi járművek maximális merülése nem haladhatja meg a 60 centimétert.

Vitorlás vagy elektromos hajó hosszúsága: max. 8m (26 láb), általános szélessége: max: 2,5 m lehet.

A 2.50 méretig terjedő vízi jármű az I. díjkategóriába tartozik.

A 2.51-2.62,5 méterig terjedő vízi jármű a II. díj kategóriába tartozik.

A 2.62,6-2.75 méterig terjedő vízi jármű a III. díj kategóriába tartozik.

A 2.50 szélességi méret feletti vitorlásokra és akkumulátoros hajókra speciális szabályok vonatkoznak.

 

A 2.50 szélességi méret feletti speciális szabályok:

-fenti szélességi méret feletti vízi jármű, csak a két közvetlen szomszéd- kikötőmesternek leadott - írásbeli hozzájárulása esetén tehető vízre.

- a méret feletti járművek után emelt szintű bérleti díjat kell fizetni.

A díjakat a 3.sz melléklet tartalmazza.

-          a méret feletti jármű szélessége sem haladhatja meg a 2.75 métert.

 

Csónak hosszúsága: max. 5 méter, szélessége: max 1,60 méter lehet.

 

 

A kikötőhelyek napi tisztításáról, rendben tartásáról a bérlőknek maguknak kell gondoskodni.  A rendben tartás első határideje tárgyév május 31. Aki a karbantartást elmulasztja annak a díjszabásban meghatározott pótdíj ellenében az egyesület teszi a helyét rendbe, a bérlő költségére.

A kikötőben a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott kikötő rend van érvényben. Annak betartása minden tag részére kötelező.

A kikötőben megengedett max. sebesség 2,5km/ó. A kikötő bejáratánál valamint a parttal párhuzamos csatornánál csak fokozott óvatossággal szabad közlekedni. A mozgó árbocokat folyamatosan figyelni kell. Az elhaladással kapcsolatos hajózási szabályokat be kell tartani.

A kikötő partszakaszának tisztán tartása minden tag alapvető feladata.

A mólók, stégek valamint a kikötő szerelvényeinek, tartozékainak esetleges hibáit, rongálását, hiányát minden tag köteles a kikötőmesternek jelezni.

A sorompót midig zárva kell tartani.

A sorompó kulcsát, vagy vezérlő kártyáját nem tagnak tilos átadni.

Közúti járművekkel a ki-, és be-rakodást kivéve, csak a kijelölt helyeken lehet parkolni. Lakóautó, lakókocsi a kikötő parkolóját csak az éves díjszabási mellékletben meghatározott feltételek mellet használhatja.

A sólya végén lévő csörlő kulcsát a kikötőmestertől lehet elkérni. A csörlőt mindenki csak a saját felelősségére, az érvényes biztonsági előírások betartása mellett használhatja.

A tagok helyváltoztatási kérelmüket kötelesek – az elnökség felé – előzetesen írásbeli igénybejelentéssel jelezni. A csónakos hellyel rendelkező tagok, vitorlás helyet a csónakos helyük ideiglenes vagy végleges leadásával igényelhetnek. Az igénybejelentések a váró listára időrend szerint kerülnek fel.  A helyváltoztatás engedélyezése illetve a tartósan, vagy véglegesen felszabaduló helyek kiosztása az elnökség hatásköre.

 

A szabályokat megszegők ellen saját hatáskörben az Elnökségnek más esetekben (etikai vétségek) az Etikai Bizottságnak kell eljárni.

 

 

  1. 3.     Elnökség

 

Tagjait az alapszabály szerint a közgyűlés választja meg 5 évre. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik.  Az elnökség ülését az Elnök hívja össze legalább 15 nappal a tervezett időpont előtt a napirendi pontok írásbeli megjelölésével. Rendkívüli ülés bármikor összehívható.  Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az egyesület honlapján, valamint a hirdető táblán meg kell jeleníteni. Az elnökség döntéseit szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség tagjai kérhetik a név szerinti szavazást. Ilyen esetekben a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a nevek szerinti szavazatokat is.  A feladatokat határozati formában, felelős, határidő megjelölésével kell megfogalmazni. Felelős csak az lehet, aki jelen van.

Tagnyilvántartást a gazdasági vezető, kikötőhely nyilvántartást a kikötőmester köteles vezetni.

Az egyesület vagyonáról évente egyszer az elnökség két tagja, a kikötőhely nyilvántartásáról havonta a kikötőmester leltárt köteles készíteni.

 

 

 


  1. 4.     Gazdálkodás szabályai

 

A gazdálkodási szabályzat célja a Magyar Tenger Vízisport Egyesület gazdasági folyamatainak szabályozása. A bevételek és kiadások, valamint az azzal kapcsolatos tevékenységi és felelősségi körök egyértelmű meghatározása.

Az egyesület legfőbb döntési fóruma a Közgyűlés, amely dönt az egyesület gazdálkodási tervéről és a tárgyévet megelőző gazdálkodási tényszámok elfogadásáról. Meghatározza a bevételek alapját szolgáltató díjak mértékét.

A terv és a beszámoló elkészítésért a gazdasági vezető felel.

Az elkészítés határideje a tárgyévet követő 90.nap.

A beszámolót és a tervet a Felügyelő bizottságnak írásban véleményezni kell.

A bizottság véleményének elkészítéséért a bizottság vezetője felel.

Az elkészítés határideje a Közgyűlés időpontját megelőző 30.nap.

A Közgyűlés elé az elnökség által elfogadott beszámoló és terv kerülhet.

 

4.1 Bevételek

4.1.1 Állandó bevételek

4.1.1.1 Tagdíj

A tagdíj mértékét a várható bevételek és kiadások alakulásának függvényében, a elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés határozza meg.

4.1.1.2 Helybérleti díj

Mértékét az elnökség javaslata alapján a Közgyűlés határozza meg. A helybérleti díj eltér a csónakkal, az elektromos hajókkal és a vitorlással rendelkező tagok esetében.

A tagdíjak és helybérleti díjak befizetésének határideje tárgyév április 30.-ig esedékes.

A díjak befizetése csak átutalással történhet.

Az egyesület gazdasági vezetője a tagdíjak befizetéséről, a helyek csónak és vitorlás szerinti megoszlásáról az azokra történt helybérleti díjakról név szerinti kimutatást köteles évente vezetni.

A díjakat április 30.-ig nem teljesítő tagokat a kikötőmester május 15.-ig köteles ajánlott levélben felszólítani a tagdíjhátralék rendezésére.

 Az április 30.-i határidő elmulasztása esetén a tag köteles a díjtáblázat szerinti pótdíjat megfizetni.

Az ajánlott levél költségeit a tagdíjhátralékos tag köteles megtéríteni.

A hátralékot határidőig nem rendező tagok névsorát a gazdasági vezető a Közgyűlésen köteles kizárásra beterjeszteni.


4.1.2 Eseti bevételek

4.1.2.1 Regisztrációs díj

Mértékét a Közgyűlés az elnökség javaslata alapján határozza meg. Felvételre csak az a személy kerülhet, aki a regisztrációs díjat átutalással teljesítette.

4.1.2.2 Egyéb bevételek

Mértékét a közgyűlés határozza meg. Befizetése átutalással, vagy a kikötőmesternél nyugta ellenében történhet. A kikötőmester havonta köteles a nála képződött bevételeket az egyesület folyószámlájára befizetni.

A bevételek szabályszerű beszedéséért a gazdasági vezető felel.

4.1.2.3 Adományok, támogatások

Írásbeli megállapodás keretében kell rögzíteni a feltételeket.

Közgyűlést az ilyen jellegű megállapodásokról az elnökségnek tájékoztatni kell.

A tájékoztatásért az egyesület Elnöke felel.

 

 A bevételek szabályszerű és határidőre történő beszedésének ellenőrzéséért az elnökség kijelölt tagja felel.

 

4.2 Kiadások

Általános szabályok

Kifizetés az egyesület nevében csak számla, vagy ezt helyettesítő bizonylat ellenében történhet.

A számla tartalmi és formai követelményeit a számlát elfogadó személy köteles ellenőrizni.

Az Egyesület könyvelését, a feladattal megbízott szervezet szerződés alapján végzi.

A szabályszerű, határidőre történő könyvelés, megbízott feladata és felelőssége.

A könyveléshez szükséges bizonylatok, dokumentumok, határidőre történő biztosítása a gazdasági vezető feladata.

Az Egyesület házi pénztárt üzemeltet. A házi pénztár kezelője a kikötőmester. A pénztárban maximum 200 000 forint lehet. A pénztárban lévő pénzért a kikötőmester anyagilag felel.

Egyösszegű 100 000 forintot meghaladó kifizetés általában csak érvényes szerződés ellenében, teljesítési igazolás megléte mellett és átutalással történhet.

4.2.1 Hatósági költségek

A mindenkor érvényes törvények, jogszabályok alapján kell fizetni.

Az elnökség köteles figyelni a kikötő működésével és használatával kapcsolatos jogszabályok változását.

Az elnökség feladata és a tagság felelőssége a meghatározott időnként fizetendő díjak illetékek kifizetéséhez szükséges megfelelő források képzése.

A tagdíj bevételekből elsődlegesen a hatósági és az állammal szembeni tartozásokat kell határidőre kiegyenlíteni.

4.2.2 Működési kiadások

Egyes elemeit az éves tervben kell előirányozni. A tervsorok jóváhagyása a Közgyűlés feladata.

A tervezett szint betartásáért az elnökség kijelölt személye felel. Tervezet szintig történő felhasználás a gazdasági vezető feladata. A számlák jogosítását az elnökségből kijelölt személy végzi.

Terven felüli ill. kívüli költés csak az elnökség jóváhagyásával történhet.

4.2.3 Üzemeltetési költségek

A közszolgáltatások igénybevételére szerződést kell kötni. Az igénybevétel díját a szerződés alapján kell tervezni, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

A kikötő szabályszerű és biztonságos működéséért a kikötőmester felel.

Az ehhez szükséges munkálatok várható költségére az éves terv összeállítása előtt a kikötőmester tesz javaslatot. A jóváhagyott terven belüli felhasználást a kikötőmester bonyolítja. A keletkezett számlákat az elnökség kijelölt tagja jogosítja. Közvetlen baleset vagy életveszély elhárítása érdekében a kikötőmester jogosult azonnal intézkedni a tervben nem szerepelő témákban az elnökség utólagos tájékoztatása mellett.

Tervben nem szerepelő költségek felhasználásban, vagy meglévő terv feletti felhasználásban csak az elnökség dönthet. A túllépések indokairól a Közgyűlésnek tájékoztatást kell adni.

4.2.4 Fejlesztési célú költségek

Csak közgyűlési határozatok alapján a források számbavétele mellett történhet. Az elnökség feladata az ilyen jellegű lehetőségek felkutatása a megvalósításhoz szükséges források írásban történő bemutatása.

Az elnökség kijelölt tagja felel a fejlesztési költségek betartásáért.

4.2.5 Adott támogatások

Közgyűlési döntések alapján az éves tervben kell mértékéről dönteni.

Rendkívüli esetben az Elnök a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett 50 000 forint felhasználásáról dönthet.

 

A fenti szempontok alapján elkészített és a közgyűlés által jóváhagyott terv az egyesület gazdálkodásának alapja.

A terv teljesüléséről évente a közgyűlés részére a gazdasági vezető beszámolót készít.

A tény költségek és a várható terv költségek alapján a gazdasági vezető kalkulációt készít a tagdíjakra. a tagdíj mértékét a kalkulációk alapján a közgyűlés dönti el.

A beszámolót a közgyűlésnek el kell fogadni. Az elfogadás egyben megadja a felmentvényt az elnökség, gazdasági vezető, kikötőmester részére a beszámolást jelentő gazdálkodási időszakra.

 

  1. 5.     Etikai Biztottság

 

Sz.M.Sz.

 

 

  1. 6.     Felügyelő Bizottság

 

Sz.M.Sz.

 

 

  1. 7.     Egyéb rendelkezések

 

Az egyesület honlapján az érvényben lévő alapszabályt meg kell jeleníteni. A tagság részére fórumot kell biztosítani, a vélemények minél szélesebb körű megismerése érdekében. Minden rendezvényt a honlapon kellő időben meg kell hirdetni. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet meg kell hirdetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.sz.melléklet

 

Szervezeti ábra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.sz. melléklet

 

Felvételi kérelmi adatlap

 

 

Tagfelvételi kérelem

 

 

Alulírott.......................................kérem a Magyar Tenger Vízisport Egyesületet, hogy tagjának szíveskedjem felvenni.

Az Egyesület Alapszabályát, Sz.M.Sz.-ét, valamint Etikai kódexét ismerem, azt magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem.

Az 500.000 Ft-os regisztrációs díjat befizetem.

Felvételem estén vitorlás, elektromos hajó, csónak /az igényelt aláhúzandó/ helyre tartok igényt.

Kijelentem, hogy vízi járművel mint tulajdonos, vagy annak használati jogával rendelkezem, melyet hajólevél, ill. magánokirat bemutatásával igazolok.

Tudomásul veszem, hogy a kikötőbe a következő méretű vízi járművek kikötésére van lehetőség: vitorlás: hossz 8 m, szélesség általában 2.5 m, max: 2.750m, merülés 60 cm csónak: hossz 5m, szélesség 1,6 m

 

Elérhetőségeim:

levelezési cím:...........................................................................

e-mail:.......................................................................................

tel.:............................................................................................

 

 

Kelt: ............................................................

 

 

Tisztelettel:

 

.......................................

aláírás

 


3. sz. melléklet

 

Díjtáblázat 2019. évre

 

 

Regisztrációs díj:                                                                 750 000 Ft.

Tagdíj:                                                                               5 000 Ft.

Csónakos bérleti díj:                                                       18 000 Ft.

Vitorlás bérleti díj I.kategória:                                       36 000 Ft.

Vitorlás bérleti díj II.kategória:                                      50 000 Ft.

Vitorlás bérleti díj III.kategória:                                     85 000 Ft.

Elektromos hajó áramvételi díj:                                       5 000 Ft.

Vendéghely vitorlás napi díj 30 napig:                                 2 500 Ft/nap

Vendéghely vitorlás napi díj 60 napig:                                 2 000 Ft/nap

Vendéghely vitorlás napi díj 90 napig:                                 1 500 Ft/nap    

Vendéghely csónak napi díj 30 napig:                                  1 000 Ft/nap

Vendéghely csónak napi díj 60 napig:                                     650 Ft/nap

Vendéghely csónak napi díj 90 napig:                                     500 Ft/nap

Sólyázás díj nem tagoknak:                                                    1 000 Ft/alkalom

Parti tárolás díj szezonban:                                                 500 Ft/nap

Karbantartás elmulasztása miatti pótdíj:                         5 000 Ft.

Késedelmes befizetések pótdíja:                                   a bérleti díj 50%-a

Elveszett sorompó kártya pótlása:                                       10 000 Ft

Egyéb vízi jármű vízen tárolása:                                           3 000 Ft/nap