SZ.M.SZ. régi

Magyar Tenger Vízisport Egyesület

 Szervezeti és működési szabályzata

 

2016.

 Bevezetés

 

Jelen szervezeti és működési szabályzat a Magyar Tenger Vízisport Egyesület alapszabályára épülve készült. Minden az alapszabályban, és a jelen SZMSZ-ben, valamint az egyéb dokumentumokban szerepelő pont betartása, minden tisztségviselő és tag számára kötelező.

Az egyesület a tagok folyamatos tájékoztatása érdekében honlapot üzemeltet.

 

Az egyesület szervezeti felépítését az 1.sz. melléklet tartalmazza.

 

Az egyesület adatai

 

Az egyesület neve: Magyar Tenger Vízisport Egyesület

Székhelye:  8649 Balatonberény Kossuth tér 1.

Képviseletre jogosult neve: Dér Ferenc elnök

Honlap címe: www.portbereny.hu

 

  1. 1.     Tagfelvétel

 

Tag, felvételét a 2.sz. mellékletben található nyomtatvány kitöltésével és az alapszabályban leírt feltételek betartásával  kérheti. A felvétel akkor tekinthető érvényesnek, ha a tagjelölt az összes fizetési kötelezettségének eleget tett.

Az elnökség a felvételi kérelmeket beérkezés sorrendjében sorszámozza. Felvétel menetét az alapszabály határozza meg.

 A felszabaduló, vagy üres helyek sorszám szerint a vízi jármű fajtájának megfelelő sorrendben kerülnek betöltésre.

A várólista sorrendjét a hirdető táblán a kikötőmesternek napra készen kell vezetni.

 

  1. 2.     A kikötő használata

 

A kikötő 156 sorszámozott hellyel rendelkezik.

 

2.1. Tartós (tagi) bérleti helyek

 

A kikötőhelyeket a (vendéghelyek kivételével) a tagok csak érvényes bérleti szerződés birtokában használhatják. A bérleti szerződés akkor érvényes, ha a tag teljes körűen teljesíti az egyéb feltételeket, melyeket a bérleti szerződés is tartalmaz: a díjszabásban meghatározott díjak határidőre történő megfizetése, az adott évre szóló matrica és tulajdonosi tábla elhelyezése a vízi járművön.  A vízi járművek vízre tételének időpontját a kikötőmester felé előzetesen be kell jelenteni. Vizi járművet csak érvényes bérleti szerződés birtokában szabad vízre tenni.

 Minden tag csak az érvényesítési matricán szerepelő sorszám szerinti helyet használhatja.

A kikötőhelyek sorszám szerinti listáját a bérlők nevével, a hirdető táblán ki kell függeszteni.

 Kifüggesztésért felelős a kikötőmester.

 

2.2. Vendéghelyek

 

Az állandó vendéghelyeket, ill. az időszakosan felszabaduló kikötőhelyeket a kikötőmesternél alkalmanként jelentkező kérelmezők számára a kikötőmester jelöli ki. A vizretételi engedélyt a kikötömester akkor adja meg, ha a kérelmező a dijszabás szerinti dijakat megfizette ill a „V” jelü matricát a kikötőmester átadta és az a vízi járműre jól látható módon elhelyezésre került.

 

 

 

 Érvényes bérleti szerződéssel nem rendelkező, vagy az abban szerepelő feltételeket nem teljesítő illetve a vendéghelyeket illegálisan igénybevevő vízi járművet a kikötőmester jogosult a tulajdonos költségére a kikötőhelyről eltávolítani.

 

 

Felelős: Gazdasági vezető, Kikötőmester.

 

2.3. Általános rendelkezések:

 

 Az aktuális díjszabást a közgyűlés hagyja jóvá, melyet a 3.sz. melléklet tartalmaz

Az éves díjak befizetésének végső határideje tárgyév április 30. Utána az alapszabály szerint kell a taggal szemben eljárni.

 

 

Csónak helyre csak csónak, vitorlás helyre csak vitorlás vagy akkumulátoros motorcsónak köthető ki.

 

A vízi járművek maximális merülése nem haladhatja meg a 60 centimétert.

Vitorlás hosszúsága: max. 8m (26 láb),      szélessége: max 2,5 m.

Csónak hosszúsága: max.   5 méter, szélessége: max. 1,60 méter lehet.

A vízi járművek méretére vonatkozó előírások, csak a 2016. január 1-e után elhelyezett új vízi járművekre vonatkoznak!

 

A kikötőhelyek napi tisztításáról, rendben tartásáról a bérlőknek maguknak kell gondoskodni. Aki a karbantartást elmulasztja annak a díjszabásban meghatározott pótdíj ellenében az egyesület teszi a helyét rendbe, a bérlő költségére.

A kikötőben a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott kikötő rend van érvényben. Annak betartása minden tag részére kötelező.

A kikötőben megengedett max. sebesség 2,5km/ó. A kikötő bejáratánál valamint a parttal párhuzamos csatornánál csak fokozott óvatossággal szabad közlekedni. A mozgó árbocokat folyamatosan figyelni kell. Az elhaladással kapcsolatos hajózási szabályokat be kell tartani.

A kikötő partszakaszának tisztán tartása minden tag alapvető feladata.

A mólók, stégek valamint a kikötő szerelvényeinek, tartozékainak esetleges hibáit, rongálását, hiányát minden tag köteles a kikötőmesternek jelezni.

A sorompót midig zárva kell tartani.

A sorompó kulcsát, vagy vezérlő kártyáját nem tagnak tilos átadni.

Közúti járművekkel a ki-, és be-rakodást kivéve, csak a kijelölt helyeken lehet parkolni. Lakóautó, lakókocsi a kikötő parkolóját csak az éves díjszabási mellékletben meghatározott feltételek mellet használhatja.

A sólya végén lévő csörlő kulcsát a kikötőmestertől lehet elkérni. A csörlőt mindenki csak a saját felelősségére, az érvényes biztonsági előírások betartása mellett használhatja.

A tagok helyváltoztatási kérelmüket kötelesek – az elnökség felé – előzetesen írásbeli igénybejelentéssel jelezni.  A helyváltoztatás engedélyezése illetve a tartósan, vagy véglegesen felszabaduló helyek kiosztása az elnökség hatásköre.

A szabályokat megszegők ellen saját hatáskörben az Elnökségnek más esetekben(etikai vétségek) az Etikai Bizottságnak kell eljárni.

 

  1. 3.     Elnökség

 

Tagjait az alapszabály szerint a közgyűlés választja meg 5 évre. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik.  Az elnökség ülését az Elnök hívja össze legalább 15 nappal a tervezett időpont előtt a napirendi pontok írásbeli megjelölésével. Rendkívüli ülés bármikor összehívható.  Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az egyesület honlapján, valamint a hirdető táblán meg kell jeleníteni. Az elnökség döntéseit szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség tagjai kérhetik a név szerinti szavazást. Ilyen esetekben a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a nevek szerinti szavazatokat is.  A feladatokat határozati formában, felelős, határidő megjelölésével kell megfogalmazni. Felelős csak az lehet, aki jelen van.

Tagnyilvántartást a gazdasági vezető, kikötőhely nyilvántartást a kikötőmester köteles vezetni.

Az egyesület vagyonáról évente egyszer az elnökség két tagja, a kikötőhely nyilvántartásáról havonta a kikötőmester leltárt köteles készíteni.

 

  1. 4.     Gazdálkodás szabályai

 

A gazdálkodási szabályzat célja a Magyar Tenger Vízisport Egyesület gazdasági folyamatainak szabályozása. A bevételek és kiadások, valamint az azzal kapcsolatos tevékenységi és felelősségi körök egyértelmű meghatározása.

Az egyesület legfőbb döntési fóruma a Közgyűlés, amely dönt az egyesület gazdálkodási tervéről és a tárgyévet megelőző gazdálkodási tényszámok elfogadásáról. Meghatározza a bevételek alapját szolgáltató díjak mértékét.

A terv és a beszámoló elkészítésért a gazdasági vezető felel.

Az elkészítés határideje a tárgyévet követő 90.nap.

A beszámolót és a tervet a Felügyelő bizottságnak írásban véleményezni kell.

A bizottság véleményének elkészítéséért a bizottság vezetője felel.

Az elkészítés határideje a Közgyűlés időpontját megelőző 30.nap.

A Közgyűlés elé az elnökség által elfogadott beszámoló és terv kerülhet.

 

4.1Bevételek

4.1.1 Állandó bevételek

4.1.1.1 Tagdíj

A tagdíj mértékét a várható bevételek és kiadások alakulásának függvényében, a elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés határozza meg.

4.1.1.2 Helybérleti díj

 Mértékét az elnökség javaslata alapján a Közgyűlés határozza meg. A helybérleti díj eltér a csónakkal, az elektromos hajókkal és a vitorlással rendelkező tagok esetében.

A tagdíjak és helybérleti díjak befizetésének határideje tárgyév április 30.-ig esedékes.

A díjak befizetése csak átutalással történhet.

Az egyesület gazdasági vezetője a tagdíjak befizetéséről, a helyek csónak és vitorlás szerinti megoszlásáról az azokra történt helybérleti díjakról név szerinti kimutatást köteles évente vezetni.

A díjakat április 30.-ig nem teljesítő tagokat a kikötőmester május 15.-ig köteles ajánlott levélben felszólítani a tagdíjhátralék rendezésére.

 Az április 30.-i határidő elmulasztása esetén a tag köteles a díjtáblázat szerinti pótdíjat megfizetni.

Az ajánlott levél költségeit a tagdíjhátralékos tag köteles megtéríteni.

A hátralékot határidőig nem rendező tagok névsorát a gazdasági vezető a Közgyűlésen köteles kizárásra beterjeszteni.

4.1.2        Eseti bevételek

4.1.2.1 Regisztrációs díj

Mértékét a Közgyűlés az elnökség javaslata alapján határozza meg. Felvételre csak az a személy kerülhet, aki a regisztrációs díjat átutalással teljesítette.

4.1.2.2 Egyéb bevételek

Mértékét a közgyűlés határozza meg. Befizetése átutalással, vagy a kikötőmesternél nyugta ellenében történhet. A kikötőmester havonta köteles a nála képződött bevételeket az egyesület folyószámlájára befizetni.

A bevételek szabályszerű beszedéséért a gazdasági vezető felel.

4.1.2.3  Adományok, támogatások

Írásbeli megállapodás keretében kell rögzíteni a feltételeket.

Közgyűlést az ilyen jellegű megállapodásokról az elnökségnek tájékoztatni kell.

A tájékoztatásért az egyesület Elnöke felel.

 

 A bevételek szabályszerű és határidőre történő beszedésének ellenőrzéséért az elnökség kijelölt tagja felel.

 

4.2            Kiadások

Általános szabályok

Kifizetés az egyesület nevében csak számla, vagy ezt helyettesítő bizonylat ellenében történhet.

A számla tartalmi és formai követelményeit a számlát elfogadó személy köteles ellenőrizni.

Az Egyesület könyvelését, a feladattal megbízott szervezet szerződés alapján végzi.

A szabályszerű, határidőre történő könyvelés, megbízott feladata és felelőssége.

A könyveléshez szükséges bizonylatok, dokumentumok, határidőre történő biztosítása a gazdasági vezető feladata.

Az Egyesület házi pénztárt üzemeltet. A házi pénztár kezelője a kikötőmester. A pénztárban maximum 200 000 forint lehet. A pénztárban lévő pénzért a kikötőmester anyagilag felel.

Egyösszegű 100 000 forintot meghaladó kifizetés csak érvényes szerződés ellenében, teljesítési igazolás megléte mellett és átutalással történhet.

4.2.1        Hatósági költségek.

A mindenkor érvényes törvények, jogszabályok alapján kell fizetni.

Az elnökség köteles figyelni a kikötő működésével és használatával kapcsolatos jogszabályok változását.

Az elnökség feladata és a tagság felelőssége a meghatározott időnként fizetendő díjak illetékek kifizetéséhez szükséges megfelelő források képzése.

A tagdíj bevételekből elsődlegesen a hatósági és az állammal szembeni tartozásokat kell határidőre kiegyenlíteni.

4.2.2        Működési kiadások.

Egyes elemeit az éves tervben kell előirányozni. A tervsorok jóváhagyása a Közgyűlés feladata.

A tervezett szint betartásáért az elnökség kijelölt személye felel. Tervezet szintig történő felhasználás a gazdasági vezető feladata. A számlák jogosítását az elnökségből kijelölt személy végzi.

Terven felüli ill. kívüli költés csak az elnökség jóváhagyásával történhet.

4.2.3        Üzemeltetési költségek.

A közszolgáltatások igénybevételére szerződést kell kötni. Az igénybevétel díját a szerződés alapján kell tervezni, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

A kikötő szabályszerű és biztonságos működéséért a kikötőmester felel.

Az ehhez szükséges munkálatok várható költségére az éves terv összeállítása előtt a kikötőmester tesz javaslatot. A jóváhagyott terven belüli felhasználást a kikötőmester bonyolítja. A keletkezett számlákat az elnökség kijelölt tagja jogosítja. Közvetlen baleset vagy életveszély elhárítása érdekében a kikötőmester jogosult azonnal intézkedni a tervben nem szerepelő témákban az elnökség utólagos tájékoztatása mellett.

Tervben nem szerepelő költségek felhasználásban, vagy meglévő terv feletti felhasználásban csak az elnökség dönthet. A túllépések indokairól a Közgyűlésnek tájékoztatást kell adni.

4.2.4        Fejlesztési célú költségek.

Csak közgyűlési határozatok alapján a források számbavétele mellett történhet. Az elnökség feladata az ilyen jellegű lehetőségek felkutatása a megvalósításhoz szükséges források írásban történő bemutatása.

Az elnökség kijelölt tagja felel a fejlesztési költségek betartásáért.

4.2.5        Adott támogatások

Közgyűlési döntések alapján az éves tervben kell mértékéről dönteni.

Rendkívüli esetben az Elnök a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett 50 000 forint felhasználásáról dönthet.

 

 

A fenti szempontok alapján elkészített és a közgyűlés által jóváhagyott terv az egyesület gazdálkodásának alapja.

A terv teljesüléséről évente a közgyűlés részére a gazdasági vezető beszámolót készít.

A tény költségek és a várható terv költségek alapján a gazdasági vezető kalkulációt készít a tagdíjakra. a tagdíj mértékét a kalkulációk alapján a közgyűlés dönti el.

A beszámolót a közgyűlésnek el kell fogadni. Az elfogadás egyben megadja a felmentvényt az elnökség, gazdasági vezető, kikötőmester részére a beszámolást jelentő gazdálkodási időszakra.

 

5           Etikai Biztottság

 

szmsz

 

 

6           Ellenőrző Bizottság

szmsz.

 

 

 

 

 

7           Egyéb rendelkezések

 

Az egyesület honlapján az érvényben lévő alapszabályt meg kell jeleníteni. A tagság részére fórumot kell biztosítani, a vélemények minél szélesebb körű megismerése érdekében. Minden rendezvényt a honlapon kellő időben meg kell hirdetni. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet meg kell hirdetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz.melléklet

 

 

Szervezeti ábra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.sz. melléklet

 

Felvételi kérelmi adatlap

 

 

 

      Tagfelvételi kérelem

 

 

 

 

           Alulírott.......................................kérem a Magyar Tenger Vízisport Egyesületet, hogy

 

           tagjának szíveskedjem felvenni.

 

            Az Egyesület Alapszabályát, Sz.M.Sz.-ét, valamint Etikai kódexét ismerem, azt magamra

 

            nézve kötelező érvényűnek tekintem.

 

            A 400.000 Ft-os regisztrációs díjat befizetem.

 

            Felvételem estén vitorlás, elektromos hajó, csónak / az igényelt aláhúzandó/ helyre

 

              tartok igényt.

 

             Kijelentem, hogy vízi járművel mint tulajdonos, vagy annak használati jogával

 

             rendelkezem, melyet hajólevél, ill. magánokirat bemutatásával igazolok.

 

             Tudomásul veszem, hogy a kikötőbe a következő méretű vízi járművek kikötésére van

 

              lehetőség: vitorlás: hossz 8 m, szélesség 2.5 m, merülés 60 cm

                                csónak: hossz 5m, szélesség 1,6 m

 

             Elérhetőségeim:

                                      levelezési cím:...................................................................

                                                   e-mail:..................................................................

                                                         tel.:..................................................................

 

 

                                       Kelt............................................................

 

 

                                                                                     Tisztelettel:.......................................

                                                                                                                 aláírás

 

 

 

3.sz.melléklet

 

Díjtáblázat 2017. évre

 

Regisztrációs díj:                                               400 000 Ft.

Tagdíj:                                                                    5 000 Ft.

Csónakos bérleti díj:                                           17 000 Ft.

Vitorlás bérleti díj:                                              32 000 Ft.

Elektromos hajó áramvételi díj:                        10 000 Ft.

Lakókocsi, lakóautó parkolási díj:                      3 000 Ft/alkalom

Vendéghely  vitorlás napi díj:                              1 000 Ft/nap

Vendéghely csónak napi díj:                                   500 Ft/nap

Sólyázás díj nem tagoknak:                                    500 Ft/alkalom

Parti tárolás díj:                                                       500 Ft/nap

Karbantartás elmulasztása miatti pótdíj:           5 000 Ft.

Késedelmes befizetések pótdíja a bérleti díj     50%-a